TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC _ MỚI NHẤT

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC _ MỚI NHẤT

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC _ MỚI NHẤT

 

Trungtamcodien.net cập nhất các tiêu chuẩn, quy chuẩn mới nhất cho việc thiết kế hệ thống cấp thoát nước:

1.   TCVN _4513_ 1988__ CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG_TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

2.   TCVN _4474_1987___THOÁT NƯỚC BÊN TRONG_TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

3.   TCVN _4519_ 1988___HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

4.  TCXD_ 33_2006__ CẤP NƯỚC - MẠNG LƯỚI BÊN NGOÀI VÀ CÔNG TRÌNH - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

5.  TCVN_7957_2008_THOÁT NƯỚC-MẠNG LƯỚI BÊN NGOÀI VÀ CÔNG TRÌNH - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

6. QCVN _06_2010_AN TÒA CHÁY

7. QCVN_08-2009_BXD_QUY CHUẨN KT QUỐC GIA -PHẦN GARAOTO

8. TCVN 2622-1995 PHÒNG CHÁY, CHỐNG CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - YÊU CẦU THIẾT KẾ

9.   47_1999_QD_BXD_ QUY CHUẨN HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

Tư vấn

0987.008.001

Video